Site icon Sabah Baru News

Penjelasan Isu Perkara 112D Perlembagaan Persekutuan

Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Noor berkata satu kenyataan bersama Perdana Menteri (terdahulu) telah dikeluarkan pada 14 April 2022 bahawa tuntutan 40 peratus hasil Sabah tidak ada kaitan dengan pemberian khas .

Di bawah Perkara 112D Perlembagaan Persekutuan, perlu ada semakan semula pemberian khas kepada Sabah setiap 5 tahun. Pada 2018 Warisan gagal mengadakan sebarang semakan di bawah Artikel 112D.

Sebaliknya Warisan berbohong dalam Belanjawan Persekutuan dengan mengatakan pemberian khas itu digandakan daripada RM26.7 juta kepada RM53.4 juta. Ini adalah tidak benar kerana pemberian khas di bawah Artikel 112C dan 112D hanya boleh ditingkatkan selepas semakan perlembagaan. Tiada semakan di bawah Artikel 112D pernah diadakan di bawah kerajaan Warisan.

Datuk Seri Panglima Hajiji Haji Noor ialah Ketua Menteri pertama sejak 1970 yang mengadakan kajian Artikel 112D yang betul dengan Kerajaan Persekutuan. Hasilnya: ‘Tanpa prejudis kepada pemberian khas 40% dalam Artikel 112C’; pemberian kepada Sabah dinaikkan daripada RM26.7 juta di bawah Perintah 1970 kepada RM125.6 juta untuk 2022 dan RM129.7 juta pada 2023 di bawah Perintah 2022 yang baharu. Antara 2022 dan 2026 Sabah akan menerima RM669.8 juta secara keseluruhan. Di bawah Warisan, Sabah hanya akan menerima RM26.7 juta.

Persatuan Undang-undang Sabah (SLS) tidak pernah menyaman Kerajaan Sabah. Malah Datuk Seri Hajiji mengarahkan agar Kerajaan Sabah menyertai semakan kehakiman sebagai Responden supaya Sabah dapat memperjuangkan haknya di hadapan Mahkamah. Kerajaan Sabah menyokong hak untuk menyaman Kerajaan Persekutuan jika mereka enggan mengiktiraf atau menyerahkan hak Sabah di bawah Artikel 112C dan 112D.

Mahkamah Tinggi pada bulan November 2022 telah memberi kebenaran kepada SLS untuk meneruskan semakan kehakiman. Kerajaan Sabah menyokong usaha ini.

Kerajaan Persekutuan telah membuat rayuan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi dan rayuan itu akan didengar oleh Mahkamah Rayuan pada September 2023.

Kerajaan Sabah kini sedang giat menuntut hak 40% dan sedang bersiap sedia membuat semakan ketiga untuk tahun 2026.

———————————————————-

Under Article 112D Federal Constitution, there must be a review of the special grant to Sabah every 5 years. In 2018 Warisan failed to hold any review under Art.112D. Instead Warisan lied in the Federal Budget by saying that the special grant was doubled from RM26.7 million to RM53.4 million. This is untrue because the special grant under Art.112C and 112D can only be increased after a constitutional review. No review under Art.112D was ever held under the Warisan government.

Datuk Seri Hajiji is the first Chief Minister since 1970 to hold a proper Art.112D review with the Federal Government. The result: ‘Without prejudice to the 40% special grant in Art.112C’; the grant to Sabah was increased from RM26.7 million under the 1970 Order to RM125.6 million for 2022 and RM129.7 million in 2023 under the new 2022 Order. Between 2022 and 2026 Sabah will receive RM669.8 million in total. Under Warisan, Sabah would only have received RM26.7m.

The Sabah Law Society never sued the Sabah Government. In fact Datuk Seri Hajiji instructed that the Sabah Government join the judicial review as a Respondent so that Sabah can fight for its rights before the Court. The Sabah government supports the right to sue the Federal Government if they refuse to recognise or deliver Sabah’s rights under Art.112C and 112D.

Warisan is wrong that this matter is before the High Cout in September. In fact the High Court in November 2022 granted leave to the Sabah Law Society to proceed with the judicial review. The Sabah Government supported the SLS in their leave application. The Federal government is appealing against the High Court decision and that will be heard by the Court of Appeal in September of 2023.

The Sabah government is now actively pursuing Sabah’s rights to the 40% and is preparing for a third review in 2026.

*Justice Seeker ialah seorang pengamal undang – undang dan pemerhati politik yang menolak fitnah. Artikel ini adalah berdasarkan pemerhatian dan pandangan beliau berkaitan dengan Perkara 112D Perlembagaan Persekutuan

Exit mobile version